AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Advanced search

 Announcement - Qlobal Fondun 9-cu raund IIV proqrami cercivesinde HIV/AIDS layihesi uzre Monitorinq ve Qiymetlendirmenin proqram teminatinin hazirlanmasinin satinalinmasi meqsedile TEKLIFLER SORGUSU ELAN EDIR (RCSA)

 Duration: 15.08.2012 - 28.08.2012

 

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi
“ HİV/AİDS, Vərəm və Malyariya ilə mübarizə üzrə” Qlobal Fondun 9-cu raund İİV proqramı çərçivəsində HİV/AİDS layihəsi üzrə
Monitorinq və Qiymətləndirmənin proqram təminatının hazırlanmasının  satınalınması məqsədilə

TƏKLİFLƏR SORĞUSU ELAN EDİR

Işin təsviri: Qlobal Fondun 9-cu raund İİV proqramı çərçivəsində HİV/AİDS layihəsi üzrə Monitorinq və Qiymətləndirmənin proqram təminatının RQMM-nin  tələb və ehtiyacları əsasında yazılması planlaşdırılır.

 • Hazırlanan proqram təminatı aşağıdakı əsas funksiyalara malik olmalıdır:
  1.  Multifuksional olmalı, yəni Windows  və ya Linux əməliyyat sistemi tərəfindən idarə edilməlidir.
  2. Server hissəsi sistemə giriş imkanı olan istifadəçilərin məlumat bazasının saxlanmasını və mövcud qeydlərə əsasən giriş ardıcıllığına uyğun istifadəçilərin audentifikasiyasını təmin etməlidir.
  3. Server hissəsi 100-dən az olmayan istifadəçinin eyni zamanda serverə qoşulmasını təmin etməlidir. 
 • Proqramla işləmə zamanı istifadəçinin səhvi nəticəsində proqramın sıradan çıxması icazə verilməzdir, bu məlumatın daxil edilməsi və çıxarılması şablonlarının geniş tətbiqini nəzərdə tutur.
 • Məlumatın saxlanılması üçün digər konversiya edilmiş məlumat bazaları ilə yanaşı MDB (Microsoft Access) və SQL/Oracle formatında məlumat bazalarının istifadəsi arzu olunandır.
 • Məlumat bazalarının strukturasının layihələşdirilməsinin və məlumat bazalarının faylının yaradılmasının vasitəsi kimi Microsoft Access və SQL/Oracle, hesabatların çıxarılması vasitəsi kimi əsasən Microsoft Excel, məlumatın qrafik təqdim edilməsi üçün - SQL/Oracle  yarımfunksiyalarından istifadə etmək  tələb olunur.
 • Proqram sənədlərinin hazırlanması ümumi qaydalara uyğun aparılmalıdır.

Seçilmiş olan namizəd aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirəcək:

 • Sifarişçinin tələbləri əsasında texniki tapşırıq hazırlamaq;
 • Sifarişçinin tələbləri əsasında müvafiq məlumatları toplayan bir sıra modulları (“İİV-ə müayinə”, “Pasiyent”, “Laboratory” , “Aptek”, “Hesabat”, “Epidemiologiya”, “Profilaktik proqramlar”,   “İİV-ə sərf olunan vəsaitlərin monitorinqi”) hazırlamaq;
 • Bütün modulların bir-biri ilə sinxronizasiyasını təmin etmək;
 • Proqram təminatının məlumat bazasındakı məlumatların ehtiyac olduğunda başqa məlumat bazaları ilə sinxronizasiyasını təmin etmək;
 • Proqram təminatının “veb səhifə” olaraq hazırlanmasını və ölkənin müxtəlif nöqtələrindən istifadəçilərin müxtəlif səviyyəli girişlərini və işləməsini təmin etmək;
 • Proqram təminatının dili Azərbaycanca, bəzi modullarda isə ikidilli (Azərbaycan, İngilis) olacaqdır;
 • Seçilmiş namizəd sifarişçinin İT mütəxəssisləri üçün proqram təminatına xidmət üzrə Azərbaycan dilində xüsusi təlimat hazırlamaq;
 • Təkliflə eyni zamanda proqram təminatının tam gücü ilə işləməsi üçün lazım olan avadanlığın siyahısını (spesifikasiya) təqdim etmək;
 • Proqram təminatının bütün komponentlərini hazırlamaq, quraşdırmaq və işə salmaq;
 • Proqram təminatının bütün ilkin kodlarını sifarişçiyə vermək və proqram təminatı tam gücü ilə işə düşəndən ən az 6 ay müddətində pulsuz texniki və təminat xidməti göstərmək.
 • Proqram təminatı tam gücü ilə 6 aydan sonra işləməlidir.

Tələb olunan sənədlər:

 • Şirkətin tam adı, hüquqi statusu, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri.
 • Proqramın hazırlanması,  texniki və təminat  xidmətlərinin qiymət göstəriciləri (cədvəl üzrə).
 • Proqram Təminatının hazırlanmasının  qrafiki.
 • Tibb və Səhiyyə müəssisələrində proqram təminatlarının hazırlanması təcrübəsi arzuolunandır.                                                                  
 • Namizədlərin proqram təminatı üzrə mütəxəssisləri aşağıdakı sahələrdə sertifikatlı olması qiymətləndirmə zamanı qiymətləndirmə meyarı olaraq hesab olunacaq:
  • Microsoft.Net texnologiyası istifadə ediləcəyi halda: “Microsoft Certified Application Developer and Microsoft Certified Professional Developer (Web Developer)”
  • Oracle texnologiyaları istifadə ediləcəyi halda: “Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional and Oracle Certified Professional, Java EE Web Component Developer”.
 • Namizədlərin təkliflərinə ən az üç rəyçinin əlaqə məlumatları daxil edilməsi arzuolunandır.

Cədvəl


Görülmüş işin növü

Qiymət

1

Proqram Təminatının hazırlanması

 

2

Proqramın texniki və təminat  xidmətləri

 

Təklif olunan qiymətlərə ƏDV daxil edilə bilməz.

Təkliflər sorğusunda iştirak edənlərə təklif olunur ki, öz texniki və maliyyə təkliflərini imzalanmış, möhürlənmiş şəkildə 2 ayrı bağlı zərflərdə Təkliflər sorğusu komissiyasına təqdim etsinlər.

İddiaçılar öz təkliflərini   28  avqust  2012-ci il tarixinə saat 14:00-a qədər təqdim etməlidirlər. 

Ünvan: AZ 1022, Bakı şəhəri, Mir Qasımov küçəsi, 1/8
Əlaqə telefonu: (012) 510 08 69 
Faks: (012) 594 73 53 
e-mail: office@aids.az 
Əlaqələndirici  şəxs:  Quliyeva Zeynəb.

 

Министерство Здравоохранения Азербайджанской  Республики
Республиканский Центр по Борьбе со СПИДом
В рамках 9 раунда проекта Глобального Фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом,
Туберкулезом и Малярией

Объявляет запрос предложений
на закуп Программного Обеспечения по Мониторингу и Оценке по
Проекту ВИЧ/СПИД

Описание работы: В рамках 9 раунда проекта  Глобального Фонда планируется создание программного обеспечения по Мониторингу и Оценке по Проекту ВИЧ/СПИД согласно требованиям и потребностям Республиканского Центра по Борьбе со СПИДом.

Разрабатываемая программа должна обладать следующими функциями:

 • Быть мультифункциональной, т.е. работать под управлением операционных систем Windows или Linux.
 • Серверная часть должна хранить базу данных пользователей, имеющих доступ к системе и обеспечивать аутентификацию пользователей согласно имеющихся записей и иерархии доступа.
 • Серверная часть должна поддерживать соединение не менее 100 пользователей одновременно.
 • Отказы программы вследствие некорректных действий пользователя при взаимодействии с программой недопустимы, что подразумевает широкое применение шаблонов ввода и вывода информации.
 • Для хранения информации желательно использование в числе прочих конвертированных баз данных формата MDB (Microsoft Access) и SQL/Oracle.
 • В качестве средства проектирования структуры базы данных требуется использовать Microsoft Access и SQL/Oracle, в качестве средств вывода отчетов преимущественно Microsoft Excel, часть подфункций SQL/Oracle для графического представления выводимой информации.
 • Документы программы должны готовиться согласно общим правилам.

Выбранный кандидат должен выполнить следующие обязанности:

 • Подготовить техническое задание на основе требований заказчика;
 • Подготовить на основе требований заказчика ряд модулей, влючающих в себя соответствующие данные («Тестирование на ВИЧ», «Пациент», «Лаборатория», «Аптека», «Отчет», «Эпидемиология», «Профилактические программы», «Мониторинг средств, затраченных на ВИЧ/СПИД»);
 • Обеспечить синхронизацию модулей друг с другом;
 • Обеспечить синхронизацию базы данных программного обеспечения при необходимости с другими базами данных;
 • Подготовить программное обеспечение в виде «веб страницы» и обеспечить доступ и работу разных уровней пользователей с разных точек страны;
 • Модули программного обеспечения должны быть на азербайджанском языке, а некоторые на двух языках (азербайджанском и английском)
 • Выбранный кандидат должен подготовить для IT-специалистов пособие на азербайджанском языке по использованию программы;
 • Вместе с предложением представить необходимый список оборудования (спецификацию), требуемый для полного использования программы;
 • Подготовить, подключить и запустить в эксплуатацию все компоненты программного обеспечения;
 • Передать все первичные коды программного обеспечения заказчику и после полного подключения программного обеспечения оказывать бесплатное техническое и сервисное обслуживание на период не менее 6 месяцев;
 • Программное обеспечение должно полностью работать не позднее, чем через 6 месяцев.

Требуемые документы:

 • Полное наименование, юридический статус, страна регистрации и реквизиты.
 • Ценовые показатели подготовки программы, оказания технического и сервисного обслуживания (таблица).
 • График разработки программного обеспечения.
 • Желательно наличие опыта работы по подготовке программного обеспечения в медицинской сфере.
 • Наличие сертификатов в нижеуказанных сферах у специалистов по подготовке программного обеспечения при оценке критериев будет рассматриваться как преимущество:
 • При использовании технологии Microsoft.Net:  “Microsoft Certified Application Developer and Microsoft Certified Professional Developer (Web Developer)”
 • При использовании технологии Oracle: “Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional and Oracle Certified Professional, Java EE Web Component Developer”.
 • В предложении кандидата желательно наличие минимум трех отзывов, включающих контакты.

Вид проделанной работы

Оценка

1

Подготовка программного обеспечения

 

2

Tехническое и сервисное обслуживание программы

 

Предложенные цены не должны включать НДС.
Технические и коммерческие предложения кандидатов, желающих принять участие в конкурсе, должны быть соответствующим образом подписаны, пропечатаны на официальном бланке, вложены в 2 отдельных запечатанных конверта и представлены Тендерной Комиссии не позднее 28 августа 2012 года до 14:00 по нижеуказанному адресу:

Адрес: ул. Мир Касимова, 1/8, AZ1022, Баку, Азербайджан
Контактный номер: +994 12 510 0869
Факс: +994 12 594353
E-mail: office@aids.az
Контактное лицо: Гулиева Зейнаб

 

 

 For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User